PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
ANBI gegevens Diaconie protestantse gemeente Trijeris-Ien WPZ ANBI gegevens Diaconie protestantse gemeente Trijeris-Ien WPZ


De Diaconie protestantse gemeente Trijeris-Ien WPZ

 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Witmarsum-Pinjum-Zurich

 
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/ 82.54.10.38
KCK nummer 76395995
Website adres: http://www.pknwitmarsum.nl
E-mail:  pkn.trijeris.ien@gmail.com  
Postadres: Van Aylvaweg 37
Postcode: 8748 CD
Plaats: Witmarsum
 

De Protestantse gemeente  Trijeris-Ien WPZte Witmarsum-Pingjum-Zurich is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (de kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich.
 
  
Samenstelling bestuur
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
In onze gemeente telt de kerkenraad volgens de plaatselijke regeling 19 leden die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college van diakenen bestaat uit tenminste 3 leden.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 8).
 
Doelstelling/visie
 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
Beleidsplan
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te vinden op https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/bibliotheek/bibliotheek?q=AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.
 
Wij, als Protestantse Gemeente Trijeris-Ien WPZ , willen een open en spontane uitnodigende geloofsgemeenschap zijn, waarin we elkaar en onszelf herkennen in geloof, hoop en liefde.
Waarin alle leden meetellen en onze aandacht en zorg ook uitgaat naar mensen, die minder zichtbaar deel zijn van onze gemeente.
Een kerk waar de zondagse eredienst aanspreekt.
Wij willen een dynamische kerkgemeenschap zijn (er gebeurt iets) midden in de maatschappij. Waar ruimte en respect is voor de diverse geloofsbeleving.
Wij willen een kerk zijn met aantrekkingskracht. Waar wordt omgezien naar elkaar en tijd is voor God en elkaar.
Wij willen een kerk zijn waar ruimte is voor communicatie en dialoog.
Een kerk waar de behoeften van mensen serieus worden genomen.
 
Opdracht en doelstelling Diaconie:
Vanuit de Bijbel en in navolging van de Here Jezus is de Christelijke gemeente geroepen tot hulp aan en tot omzien naar mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren.
Deze dienst van barmhartigheid en gerechtigheid is de basis waaruit het diaconaat zijn doelstellingen en taken ontleent.
Zo zal zij zich dienstbaar opstellen bij noden van sociale-, maatschappelijke- en financiële aard enerzijds, anderzijds de kerk, overheden en samenleving attenderen op hun eigen verantwoordelijkheid.
Ook houdt dit onder andere in ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdiensten, in het bijzonder de leiding over het inzamelen van de gaven en het dienen aan de tafel des Heren, en het beheren van de diaconale gelden en goederen.
Ons beleid is, gelet op onze opdracht en doelstelling, erop gericht de huidige activiteiten te realiseren en te continueren.
 
Beloningsbeleid
 
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
Leden van de kerkenraad (met uitzondering van de predikant, die een beloning ontvangt welke is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’), colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Voormelde regelingen zijn te vinden op https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/generale-regelingen.
 
Verslag Activiteiten
 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Activiteiten van onze Diaconie zijn onder meer:
1. Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.
2. Het peilen/signaleren van zorgbehoeften.
3. Het verlenen van bijstand, verzorging en/of bescherming aan hen die dit
    behoeven, in eigen gemeente, in de buurt en/of landelijk.
4. Het direct of indirect verlenen van hulp elders in de wereld.
5. Het werven en beheren van gelden die bestemd zijn voor diaconaal werk.
6. Het meewerken aan en rondom erediensten en vieringen.
7. Het met kerst rondbrengen van attenties bij leden van 75 jaar en ouder.
8. Het organiseren en houden in de maand februari van een ouderenmiddag
    voor leden vanaf 70 jaar, zulks in samenwerking met de plaatselijke
    Doopsgezinde Gemeente en de Rooms Katholieke Kerk.
 
Voorgenomen bestedingen
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
                     
                 
                     
                     
 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

 Toelichting
De  Diaconie protestantse gemeente Trijeris-Ien WPZ  ontvangt opbrengsten uit pacht van twee stukken  land en rente uit het vermogen. Daarnaast houdt de diaconie inzamelingen tijdens de kerkdiensten. Tevens worden van de gemeenteleden bijdragen inzake ZWO ontvangen.

De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (zoals bijvoorbeeld vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
                   
                   
                   
                 
                   
                
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11.00 De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09.30 Koepelkerk
meer details

 
Gemeenteavond

Maandag 22 april houden we onze jaarlijkse gemeenteavond. Aanvang 19.45 uur.
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.