PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
De victoriustsjerke

De victoriustsjerke

De Victoriuskerk in Pingjum
Grote buren 8
8749 GE 

Stichting Victoriuskerk Pingjum
Voorzitter, Herke Giliam telefoon 0642173714
Postadres: L.Scheltusstraat 32
8749 GV Pingjum
Mail adres: info@victoriuskerkpingjum.nl
Stichting Victoriuskerk Pingjum.

In heap ynformaasje oer stichting, tsjerke en foardering fan de grutte ferbouwing is te finen op: http://www.victoriuskerkpingjum.nl/

Hjir falt te lêzen oer histoarje, beleid, ferbouwing en sa fuort hinne.

Der is ek in kopke wêr ’t it Stichtingsbestjoer jim spesiale oandacht foar freegje wol: donateur?!

Lês it ris troch, wolle wy jim freegje. In bydrage – grut of lyts – is tige wolkom.


Beheer begraafplaats Pingjum
Rein Brandsma. Mulierlaan 4 8749 TA Pinjum
Telefoon: 0517579599

 

terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 19-09-2021 om 09:30 uur De Hoekstien
In deze dienst vieren we het avondmaalmeer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 26-09-2021 om 09.30 uur koepel kerk
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 03-10-2021 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

 
Gemeenteavond

Donderdag 30 september hopen we een gemeenteavond te houden.
Aanvang 19.45 uur in de Hoekstien.
 
Friese Kerkendag op 24 oktober a.s. in Joure:

meer
 
startzondag

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.