PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
ANBI gegevens protestantse gemeente Trijeris-Ien WPZ ANBI gegevens protestantse gemeente Trijeris-Ien WPZ

Algemene gegevens Protestantse Gemeente Trijeris-Ien PWZ  behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland

 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente
Witmarsum-Pingjum-Zurich
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN / KvK 8 2541 0332 / 9083155988
KCK nummer 76395995
Website adres: http://www.pknwitmarsum.nl
E-mail:  pkn.trijeris.ien@gmail.com
Adres: Van Aylvaweg 37
Postcode: 8748CD
Plaats: Witmarsum
 
De Protestantse gemeenteTrijeris-Ien PWZ is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op  Protestantse gemeente Trijeris-Ien PWZ

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad volgens de plaatselijke regeling ,18 leden, waaronder 1 predikant, 5 diakenen en 12 ouderlingen (incl. 2 jeugdouderlingen en 3 ouderling kerkrentmeesters), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op
www.protestantsekerk.nl/visienota

Wij willen een open en spontane uitnodigende geloofsgemeenschap zijn, waarin we elkaar en onszelf herkennen in geloof, hoop en liefde.
Waarin alle leden meetellen en onze aandacht en zorg ook uitgaat naar mensen, die minder zichtbaar deel zijn van onze gemeente. Een kerk waar de zondagse eredienst aanspreekt.
Wij willen een dynamische kerkgemeenschap zijn (er gebeurt iets) midden in de maatschappij. Waar ruimte en respect is voor de diverse geloofsbeleving.
Wij willen een kerk zijn met aantrekkingskracht. Waar wordt omgezien naar elkaar en tijd is voor God en elkaar.
Wij willen een kerk zijn waar ruimte is voor communicatie en dialoog. Een kerk waar de behoeften van mensen serieus worden genomen

Gezien de vorenstaande uitgangspunten is  ons beleid erop gericht om onze activiteiten voort te zetten en waar mogelijk verder te ontwikkelen.
Bijvoorbeeld: 
•    Regionale samenwerking
•    Gezond financieel bestaan.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op
www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
De overige leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
 De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Reguliere activiteiten

In 2017 zijn de gemeentes Pingjum, Zurich en Witmarsum samengevoegd. Dit betekende ook een zoektocht naar een nieuwe naam. Op de gemeenteavond van april 2017 is de nieuwe naam bekend gemaakt: Trijeris Ien. Een vakkundige jury heeft deze naam gekozen uit diverse inzendingen. Nu wordt geprobeerd hierbij een passend logo te maken.
 
Gebouwen: In 2016 heeft de kerkenraad  van Pingjum-Zurich besloten de kerk te Zurich over te dragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De feestelijke overdracht van de kerk in Zurich heeft op 20 maart 2017 plaatsgevonden.  Overdracht van zowel de kerk in Pingjum als in Zurich betekent niet dat we daar niet meer ‘kerken’. We zijn daar nog steeds van harte welkom.
Samen met Dorpsbelang is ook in 2017 onderzocht hoe de Koepelkerk breder gebruikt kan worden en of deze in een plaatselijke stichting kan worden ondergebracht. Op 10 december is hiervan verslag gedaan tijdens een ‘gemeenteochtend’ na de kerkdienst. De gebouwencommissie gaat met Dorpsbelang verder met de suggesties die tijdens deze bijeenkomst gedaan zijn.
 
In juni vond de 4-jaarlijkse visitatie plaats. Dit was een fijne bijeenkomst tussen de visitatoren en de kerkenraad.
 
In 2017 zijn de ‘Erediensten anders’ voortgezet: in februari voor de kinderen en in november voor de volwassenen. Vanuit de Oecumene waren de drie kerken aanwezig bij de triatlon met de uitreiking van flesjes water. In september werd vanuit de Oecumene de tweede Fredeskuier georganiseerd. Ook was er weer een tentdienst in oktober. In februari is de jaarlijkse gezamenlijke ouderenmiddag voor de drie kerken gehouden.  In februari hadden we ook een wijkavond in het teken van het Lutherjaar: de film Luther. Na afloop kon nagepraat worden onder genot van een hapje en drankje. Op 1 maart organiseerde het ZWO een sobere maaltijd met aansluitend een vesperdienst.
Andere speciale diensten waren de dienst op Palmpasen waaraan de kinderen van de school in optocht met Palmpasen takken naar de Koepelkerk togen. De startzondag stond in het teken van kerkproeverij. Daarbij konden we vrienden/buren uitnodigen om ook (weer) eens een dienst bij te wonen. Na afloop waren er spelletjes. We hebben in 2017 veel gewandeld, want in juni was er een wandeling met een bedrijfsbezoek aan de aardappelloods van de familie Giliam in Pingjum. In december konden we met de Kerstkuier langs het kerstverhaal wandelen en kwamen we uit bij de kerststal bij de familie Hibma. De Kerstnachtdienst stond dit keer in het teken van de herders.
 
In het kader van de regionale samenwerking werd op 21 mei de regiozondag in Makkum gehouden. Eerst een dienst en daarna keuze uit diverse workshops. Een geslaagde en fijne ochtend met na afloop een gezamenlijke lunch. Voorafgaand aan deze dienst hebben alle gemeenten een brief naar elkaar gestuurd die tijdens de kerkdiensten werden voorgelezen. Brieven met bemoediging, maar ook zorgen.
Via de regio is de jeugd in april naar een muziekavond in Bolsward geweest en op 13 april met een bus naar de Passion in Leeuwarden. Helaas heeft het jeugd regio overleg besloten om dit overleg (tijdelijk) stop te zetten. Dit betekent dat het moeilijker wordt om voor onze jeugd activiteiten te organiseren.
Voor de catechisatie zijn er nu twee groepen: een groep voor 12 – 15 en voor 16 – 19.
 
Dit jaar zijn er veel ambtsdragers aftredend en er zijn zorgen over de opvolging hiervan. Vorig jaar zijn veel ambtsdragers ‘blijven zitten’, maar dit is nu niet het geval. De kerkenraad is daarom in beraad hoe de kerkenraad te reorganiseren. Dit is ook onderwerp van de gemeenteavond.
 
Laten we echter de ‘gewone’ kerkdiensten niet vergeten, want dit is voor velen de basis van het kerkzijn. Ook het andere stille kerkenwerk gaat altijd door. Alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten wil ik langs deze weg hartelijk bedanken voor hun inzet.  Zo zijn we samen gemeente van groot tot klein.


Speciale diensten:
Naast de reguliere diensten waren er ook bijzondere diensten, zoals de startzondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we de gemeenteleden herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, Erediensten Anders voor diverse doelgroepen.

Regioverband:
In regioverband wordt de samenwerking steeds intensiever. Voor zowel de jeugd als de volwassenen zijn diverse gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals de bijbelquiz, bezoek aan Bram Spreeuw in Amsterdam, bezoek aan Ureterp festival en gezamenlijke jeugd startbijeenkomst in Arum.

Oecumenisch verband:
In Oecumenisch verband zijn meerdere diensten en activiteiten georganiseerd, zoals deelname van de drie voorgangers aan de triatlon met na afloop een kerkdienst, een tentdienst met medewerking van het popkoor en een bijeenkomst voor dorpsgenoten om hun overleden geliefden te gedenken.
          
 College van kerkrentmeesters.
Het College van kerkrentmeesters heeft volgens de kerkorde en ordinanties van de PKN, tot taak:
het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
 
Denk aan:
beleidsplan, begroting en jaarrekening, geldwerving en het beschikbaar hebben van ruimten
het houden van collecten in erediensten
het jaarlijks houden van de actie kerkbalans onder de lidmaten, doopleden engeboorteleden

het innen van de oudejaarscollecte en bijdragen
het innen van de solidariteitsbijdrage bij lidmaten en bij doopleden vanaf 25 jaar
het vragen van een bijdrage voor het kerkblad
het verjaardagfonds
het verzorgen van het personeelsbeleid
het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die bij de gemeente werkzaam zijn
het fungeren als opdrachtgever voor kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat als vrijwilliger werkzaam is
het bijhouden van registers van de gemeente, zoals de ledenadministratie
het beheren van de archieven van de gemeente en het beheren van de verzekeringspolissen
het beheren van de goederen van de gemeente en de begraafplaats.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 /uploads/klant207/files/ANBI doc 2020 begraafplaatsen(1).docx


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente Trijeris-Ien PWZ een woningen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van een traktement voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoedingen koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09.30 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 09-06-2024 om 11.00 uur Koepelkerk
meer details

 
Kennismaken met Klooster Westerhûs - Nijkleaster

meer
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.