PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief TRIJERIS IEN
Elfde jaargang nummer 25

Dienst zondag 1 november om 11.00 uur in de Koepelkerk
Voorganger: ds. P. Wattèl en da. T. Hibma (afscheidsdienst).
In deze dienst wordt ook aandacht besteed aan het aftreden van Jan de Jong als diaken.
De liturgie van deze dienst staat onder deze nieuwsbrief

Ouderling: Uilkje Joustra
Diaken: Sjouke Elgersma en Antje Postma

Organiste: Tjittie Koopmans
Zangers: Sjoerd Kooistra en Loek Bruinsma

Coördinatoren: Jan Bouma en Yeme Dijkstra

Koster: Lieuwe Ypma

Collecten: 

  1. Zending 
  2. Kerk en 
  3. Voor Instandhouding van het pastoraat.


Dienst volgende week
09.30 uur in de Hoekstien, dankdienst voor gewas en arbeid. 
Voorganger: ds. Dondorp van Franeker
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk  en 3. voor Instandhouding van het pastoraat 

Bloemen: 
De bloemen van vandaag gaan als groet namens de gemeente naar:
De heer R. Baarda, van Aylvaweg 60, Witmarsum

Nieuws uit de gemeente: geen

Nieuws van de kerkenraad:
Wat betreft het zingen in de kerk voldoen zowel de Koepelkerk als de Hoekstien
niet aan de eisen van het RIVM. Dus helaas mogen we niet zingen in de kerk.
We zijn blij en dankbaar dat enkele leden van Scheppingsgave hun medewerking 
aan de dienst wil geven.

Vanaf zondag 11 oktober zijn er maar 30 personen meer toegestaan in de kerkdienst.
U moet zich daarom ook voor de komende zondagen opgeven bij de scriba.

Voor de dienst van 1 november kunt u zich niet meer opgeven.
Wel is er tussen13.00 uur en 14.00 uur nog een mogelijkheid om in de Hoekstien afscheid te nemen van ds. P. Wattèl. U kunt zich hiervoor nog tot zaterdag 31 oktober 18.00 uur opgeven bij de scriba.

Donderdag 5 november om 19.45 uur vergadert de kerkenraad in de Hoekstien.  

Nieuwsbrief: 
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 6 november, 17.00 uur, 
Naar: Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail siem1940@ziggo.nl   

 Liturgie zondag 1 november

Orgelspel 

Welkom

(gemeente gaat staan)
Lied: Psalm 24: 1en 2
De aarde en haar volheid zijn  / des HEREN koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen. Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan / om Gods volmaakte macht te tonen.

Wie is de mens die op zal gaan / en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden? Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt / van kwade trouw en valse eden.

Moment stilte

Aanvangswoord en groet 
(gemeente gaat zitten)

Gebed 

Liet: Psalm 136: 1, 3 en 4 
Sjong foar God, de heechste Hear, sjong syn goedens kear op kear!
Syn genede sûnder ein / hâldt ús de_iuwen troch oerein.

Troch syn wiisheid en ferstân / skoep Hy himel, see en lân.
Syn genede sûnder ein / hâldt ús de_iuwen troch oerein.

Sinne_en moanne sette Hy / dei en nacht ta hearskippij.
Syn genede sûnder ein / hâldt ús de_iuwen troch oerein.

Gebed 

Lezing uit het Nieuwe Testament: 1 Korinte 3: 5 - 23

Lied: Liedboek 793: 1 en 2
Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven, door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen, gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen, in uw grote bruiloftsstoet.


Bron van liefde, licht en leven, zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven, trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten, al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten: Gij laat ons geen dag alleen.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 15: 1 - 7

Lied: Liedboek 974: 1 en 2
Maak ons uw liefde groot, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om / haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet / de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe / ons uw beleid verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons / gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij / tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt / uw liefde openbaar.

Verkondiging

Lied: Liedboek 800:1 en 4
Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde. Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden die werk’lijk wist van mijn verdriet?

Godlof, een Heiland, een bevrijder, vol liefde_en macht heeft ons gered.
De Mensenzoon werd onze leider en heeft ons hart in vlam gezet.
Toen ging voor ons de hemel open, oorsprong en doel, zo ongedacht.
Geloven konden wij en hopen. Wij wisten ons van Gods geslacht.

Afscheid van Jan de Jong als diaken van Trijeris Ien

Lied: Psalm 90: 8
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

Gebeden

Collecte

Afscheid van Peter Wattèl van Trijeris Ien

Gebed

Slotlied: Liedboek 818
Niet is het laatste woord gesproken, er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij, lotgenoten, op weg met wie ons samenbracht.
Wat komen zal is nog verborgen, God weet, wat ons te wachten staat:
het stille licht, een nieuwe morgen, waarmee ik mij verzoenen laat.

Wie als het water uitgegoten de dorre grond tot bloeien brengt;
wie als de dauw daalt in de morgen en schepping teer met licht doordrenkt,
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren in duisternis van niemandsland. 
Een naam klinkt in het wuivend koren: belofte van het nieuwe land. 

Wegzending en Zegen 


 

 
 

 

terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 01-11-2020 om 11.00 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 08-11-2020 om 09:30 uur Hoekstien
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 15-11-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

 
Afscheid

Degene die afscheid wil nemen van ds.P.Wattèl en de dienst niet kan bijwonen kan tussen 13.00 en 14.00 uur  dat nog doen in  de Hoekstien.  Ds.P.Wattèl zal daar dan zijn.

U moet zich wel opgeven bij Siem Elzinga voor zaterdag 31 oktober om 18.00 uur. Per mail aan siem1940@ziggo.nl of telefonisch 0517531805.

Namens de kerkenraad,

Siem Elzinga en Sjoerd Kooistra

 
NIET ALLEEN

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties.

De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met #Nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

Lees www.nietalleen.nl

 
 
Doukas voedselactie 2020

meer
 
kerkomroep

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.