PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
do 9 apr 2020  om 19:30 uur Hoekstien
Voorganger: ds.P.Wattel
Eredienst Trijjeris Ien

digitaal gemeente zijn op Witte Donderdag 9 april 2020

Ook deze avondmaalsdienst kunnen we niet in één ruimte beleven, maar als we er een moment tijd voor nemen, kunnen we wel onze verbondenheid beleven. We zijn immers met elkaar verbonden, niet omdat we het zelfde geloven, maar omdat we, hoe verschillend misschien ook, ieder deel zijn van de levende Heer. Die verbondenheid brengt ons voor dit moment bij het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde.

Al lezend volgen we ook het Pesachfeest, dat Jezus en zijn leerlingen vierden. Dat is het moment voor ons om in brood en wijn de verbondenheid met Hem en met elkaar te beleven. Het is erg jammer, dat we dat niet in de kerk kunnen doen.

Maar er is niets op tegen, als u een stukje brood en een glaasje wijn of sap klaarzet om nog wat meer te beleven van wat we lezen en voelen. De verbondenheid is niet afhankelijk van brood en wijn, maar het versterkt de beleving wel, ook als we thuis zijn.

Een mooie psalm om mee te beginnen is psalm 21.
De psalm past mooi bij de herinnering aan de intocht van Palmpasen. Zo, als koning, maar dan wel als hemelse koning, gaat Jezus de confrontatie aan met de aardse machthebbers in de nacht van donderdag op vrijdag. Tegen die achtergrond klinkt de psalm op een bijzondere manier:

 
 
O Heer, de koning is verheugd!
Hij wil uw almacht prijzen,
U juichend dank bewijzen.
Gij schonk hem dapperheid en deugd.
Gij hebt op zijn gebed
hem door uw hulp gered.

Al wat de koning had begeerd
van U, o God, was leven;
en Gij hebt hem gegeven
een leven dat de tijd trotseert,
een leven voor altijd
in onvergankelijkheid.
 

We lezen uit het Matteüs-evangelie.
Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij de voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken’”’ De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.

overweging
De situatie, waarin wij ons bevinden, met de dreiging van corona, is natuurlijk toch anders, dan de situatie, waarin Jezus zich bevond. Wij weten niet zeker wat er gaat komen en voor de meesten van ons zal een infectie niet tot een dramatisch einde van ons leven op aarde leiden. Hoewel we zorgen hebben voor onze kwetsbare gemeenteleden, dorpsgenoten en familie.
Maar een zekere dreiging hangt in de lucht. Uiteindelijk houden we niet voor niets fysieke afstand en blijven we zo veel mogelijk thuis. Toch kunnen we door de weg die Jezus ging geïnspireerd worden in de weg, die wij gaan. Wij denken misschien wel eens: hoe houden we de moed erin. Voor Jezus was dat nog veel heftiger.

Hoe hou je het hoofd boven water, als de toekomst zwart is als de nacht?
Je moet het wel kunnen en misschien moet je je ergens overheen zetten, maar in de diepste ellende moet je feest vieren.
Dat hebben ook de Joden gedaan, toen ze in de vernietigingskampen zaten. Niet allemaal, niet overal, maar ze waren er wel. De werkelijkheid is er niet door veranderd. Wel de beleving ervan.
Wie het einde van zijn leven ziet naderen, doet er goed aan om nog mooie momenten mee te maken. Je bent immers nooit afgeschreven. Altijd ben je de moeite waard.

Maar er is nog een andere belangrijke reden om positief te blijven, ook al is je wereld in elkaar aan het storten: een goede ervaring geeft je nieuwe energie. Als je de bevestiging hebt, dat je de moeite waard bent; als je voelt, dat je een geliefd mens bent, een door God geliefd mens, dan geeft je dat levenskracht. Zo kun je het leven aan, hoe zwaar misschien ook.
Daarom is het voor ons belangrijk om contact met elkaar te houden. En het is belangrijk om feest te vieren, het feest van de verlossing, het feest van verbonden te zijn met Jezus en zo met God, en zo ook met elkaar.

Zo vierde Jezus feest, terwijl hij zag, dat de donkere krachten steeds donkerder werden en steeds sterker.
Het is dan ook belangrijk, dat we niet alleen naar de werkelijkheid kijken. Natuurlijk de werkelijkheid is en blijft belangrijk in de zin van handen wassen, afstand houden, enz. Maar het is ook goed om onze blik verder te richten naar voorbij de tastbare werkelijkheid.
Dan zien we dat uiteindelijk God zal overwinnen, hoe zwaar het leven misschien ook is.

Met dat geloof is Jezus zijn weg gegaan, de weg van God. Hij wist, dat het zou gaan gebeuren. Hij had de winstgevende handel van de priesters op het tempelplein aan de kaak gesteld en opgeruimd. Nu zou het niet meer bij discussies blijven. Ze wilden hem uit de weg ruimen,
in de nacht,
dan zou het volk het niet merken.

En voor Jezus was er geen weg terug.
Hoe zou je kunnen geloven in een betrouwbaar God en dan zelf op het laatste moment terugdeinzen?
Hoe zou je kunnen vertellen over een bevrijdende God, en zelf ook mensen bevrijden van hun ziekten, van hun mislukte levens, ... en dan zelf, als het er op aankomt, het hoofd buigen voor die kwade machten?

Jezus was het vlees-geworden Woord van God, Zijn liefde in eigen persoon, profeet is hij genoemd, zoon van God; hoe zou hij niet kunnen geloven, dat God met hem zou zijn? Hij is immers de bevrijdende God!
Uit de ballingschap heeft hij zijn volk bevrijd.
Uit Egypte heeft hij zijn volk bevrijd.
Als Jezus eruit zou stappen, als hij nu in stilte zou weggaan, dan zou hij dat geloof opgeven.

Daarom moet er feest gevierd worden.
De bevrijding uit Egypte moet gevierd worden, want dat is de enige hoop, dat God bevrijdt.
Hij kon niet anders. Hij kon alleen op Gods bevrijding hopen.
Die bevrijding moest gevierd worden, nu al. Dat is Joods denken.

Daarom vieren ook wij vanavond feest; omdat wij deel geworden zijn van het lichaam van Jezus, van zijn leven. Zo zijn wij dichtbij Jezus, deze dagen;
om het vol te kunnen houden in tegenwoordige wereld;
om te beseffen, dat ook wij niet anders kunnen, dan te geloven in de God die bevrijdt, en dat wij daar zelf deel van zijn om ook na deze week in onze wereld het levensdoel van Jezus handen en voeten te geven.

Want wij samen zijn zijn handen en voeten geworden, zijn ogen, oren en mond. Wij zijn samen het lichaam van Jezus en samen bezield met zijn geloof. Lichaam en bezieling, dat delen we in brood en wijn, verbondenheid met Jezus, verbondenheid met de God, die bevrijdt, verbondenheid met elkaar, omdat er geen andere weg is.


Ik denk, dat Jezus psalm 136 ook in de mond genomen heeft. Niet in de berijming, zoals wij die in de kerkdienst zingen. Anders, maar wel met dezelfde basis.

 
 Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Geef de God der goden weer,
jubel voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.
 
Farao met heel zijn heer
stortte in het water neer.
Loof de Heer die ons bevrijdt
en ons liefheeft voor altijd.

Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
 

We lezen verder uit het Matteüs-evangelie:
Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ Dit bedroefde hen zeer, en de een na de anders vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde”’Jij zegt het.’

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’
En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: ‘vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’

overweging
Dit is het moment in de lezing, waarop we met elkaar brood en wijn zouden delen, als we konden samenkomen. Het is jammer, dat we het brood en de wijn niet ontvangen. Als u het toch wilt beleven, is er niets op tegen om zelf een stukje brood te nemen en een slokje wijn te drinken. Het zijn tekenen van de verbondenheid met Jezus. In het brood voegt hij ons samen tot zijn leven lichaam en in de wijn stimuleert hij ons door zijn bezieling.
Het is ook goed om ons dat voor een moment te realiseren. Wij leven niet meer voor onszelf, maar we leven voor en met Jezus, en zo voor en met elkaar en voor alle mensen, naar wie de liefde en zorg van Jezus uitgaat. Zo leven we dichtbij God.

En we lezen verder:
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij in deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’
Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Een mooi gebed om mee af te sluiten is het Luthers avondgebed
 

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en sacrament.

Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen


zegenbede
Gods Liefde zal niet wijken van mensen, die Zijn Weg gaan.
Moge zo Gods Liefde bij u zijn. Amen.

 

terug
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 07-06-2020
Kerkdienst digitaalmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 21-06-2020 om 09:30 uur Pingjum
Pingjummeer details

 
Fryslan foar Rwanda

Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
kindernevendienst zondag 7 juni mei

De schat in de akker en de kostbare parel

Met aangepast materiaal om thuis en in de online dienst te gebruiken. Klik op de downloads ‘Leeswijzer voor thuis’, ‘Werkbladen voor thuis’ en ‘Aangepaste informatie voor predikanten en kinderwerkers voor online kerkdiensten’.

Op deze zondag staat Matteüs 13:44-46 centraal: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is. 

Klik op onderstaande link voor meer informatie


https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/de-schat-in-de-akker-en-de-kostbare-parel?utm_source=bijbel-basics-wekelijks&utm_medium=email
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.