PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Classis Classis

Uit de classis Fryslân
De classisvergadering van 7 februari 2019 was er een waar besluiten vielen; er valt dus wel iets te melden.
      
Benoeming voorzitter Classicaal College voor de Visitatie
De reorganisatie in de PKN en in de kerkorde betekent ook een wijziging op het terrein van de visitatie. Het is niet zo dat elke gemeente eens per vier jaar visitatoren ontvangt – nu bestaat alleen nog bijzondere visitatie. Daarbij hoort een betaalde functie ( 0,25 fte in Fryslân) voor de voorzitter van het CCV  .  Op 7 februari werd mevr. ds.Idske van der Pol  voor het voorzitterschap voorgedragen;  met vertrouwen werd zij zonder enige tegenstem door de CV in die functie benoemd. Aan haar taak  ‘ontmoeting met de gemeenten’ zal ze vanaf 1 maart 2019 samen met de classispredikant vorm geven.

Nijkleaster
De financiële commissie van de classis (drie personen, van wie één formeel de penningmeester heet) legde een aantal voorstellen op tafel. Het eerste betrof een toezegging aan Nijkleaster, een toezegging die echter het einde van het FAF versneld in beeld zou brengen.                                           
De classicale vergadering ging akkoord met het voorstel van het Breed Moderamen om uit het Fries Activiteiten Fonds een bedrage van € 100.000,-- te verstrekken aan Nijkleaster, MITS  de toezegging van de landelijke kerk om dit bedrag minimaal te verdubbelen ook wordt nagekomen. Tegelijk ging de CV akkoord met de consequentie van  bovengenoemd besluit, namelijk het einde en de opheffing van het FAF.  
(Wat is het FAF? Het Fries Activiteitenfonds is in 2004 ontstaan door de fusie van de Hervormde en Gereformeerde gemeenten.
Na verkoop van de panden van het P.K.V en de Gereformeerde Synode in Friesland werd de opbrengst van het pand van de Gereformeerde Synode in een fonds gestort met als doel kerkelijke activiteiten in Friesland te ondersteunen. Nu komt de bodem van het fonds in zicht.)

Toch behoudt de classis graag de mogelijkheid initiatieven financieel te ondersteunen. Daarom werd er  ook een vervolgvoorstel gepresenteerd: aan de diaconieën van alle gemeenten vraagt de classis binnenkort om een jaarlijkse bijdrage voor een nieuw fonds. Hoe hoog of laag?  € 50,-- per jaar van een kleine gemeente (tot 500 zielen);  € 100,-- van een middelgrote gemeente tot 1000 zielen;           € 250,-- van een gemeente met meer dan 1000 zielen. Deze omslag kan  ± € 18.000,-- per jaar opbrengen. In oktober 2018 werd al besloten dat de Classis Fryslân aan alle  kerkelijke gemeenten een financiële bijdrage gaat vragen, zodat er binnenkort twee fondsen zijn: een Algemeen Classicaal Fonds en een Classicaal Diaconaal Fonds. Zonder discussie ging de classicale vergadering akkoord met het opzetten van een diaconaal fonds voor de classis Fryslân volgens de lijnen die door de financiële commissie zijn uitgezet.
Tenslotte ging de vergadering ermee akkoord dat het resterende geld van het FAF in twee gelijke delen ingebracht wordt  in de nieuwe fondsen.

       
Kort werd er op 7 februari gesproken over de constatering van het Breed Moderamen dat de classis Fryslân veel kerkelijk werkers (incl. jeugdwerkers) kent die niet voldoen aan de beroepseisen van de PKN:  zij volgden geen erkende opleiding en staan niet geregistreerd in het register van kerkelijk werkers. Maar de classis staat buitenspel: er is geen enkele regel die de classis betrekt bij de aanstelling van een kerkelijk werker. Hoe gaan we hiermee om? Hoe controleren we een aanstelling of handhaven we de voorwaarden?  De ontstane scheefgroei verdient serieuze aandacht maar tegelijk  een respectvolle benadering want inzet en  werk van ook deze werkers  worden zeer gewaardeerd.

Evelien Vrolijk en Gerdine Klein, consulenten voor Kerk in Actie, vormden in de vergadering een serieus maar welkom intermezzo. Zij vertelden over hun ervaring met Friese ZWO-commissies en diaconieën en toonden via de beamer beelden en een filmpje bij het Rwanda-project waarbij de Fryske kommisjes betrokken zijn.

En tenslotte:
nog niet alle Ringen hebben per 01-01-2019 hun afvaardiging naar de classisvergadering op orde. Waar Franeker nu een volledige afvaardiging heeft met twee nieuwe leden en zowel Leeuwarden als Heerenveen ook een opvolger voor een afgetreden lid vond, kennen de Ringen Drachten en Dokkum nog steeds een vacature,  resp. een diaken en ouderling-kerkrentmeester.

terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 02-10-2022 om 11.00 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien (tent dienst)
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 16-10-2022 om 09:30 uur koepelkerk
meer details

 
Startzondag

Op zondag 25 september vindt de startzondag plaats. De dienst is om 9:30 in de Koepelkerk daarna gaan we koffie / thee drinken + een activiteit en lunch in De Hoekstien. Iedereen is van harte uitgenodigd.

 
 
Jeugdprogramma

Op zaterdag 24 september vanaf 10:00 is er voor de kinderen van 4 tot 12 jaar een leuk programma in de Hoekstien. Het programma eindigt om 13:00 uur.
 
De moderne tijd

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.